NIETRANSAKCYJNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: Lipiec 2016

Ta strona internetowa jest prowadzona przez C & J Clark International Limited, mieszczące się pod adresem 40 High Street, Street, Somerset BA16 0EQ (numer firmy 00141015) (Clarks). Niniejsze warunki korzystania (Warunki) regulują dostęp i korzystanie użytkownika z tej strony internetowej. Wchodząc na tę stronę internetową, użytkownik zgadza się z niniejszymi Warunkami. Jeśli użytkownik nie zgadza się na niniejsze Warunki, nie powinien on wchodzić na tę stronę internetową ani z niej korzystać.

1. KORZYSTANIE Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ I ZMIANY NINIEJSZYCH WARUNKÓW

Clarks zapewnia dostęp do tej strony internetowej z zastrzeżeniem spełnienia niniejszych Warunków. Clarks zapewnia bezpłatny dostęp do tej strony internetowej i może wypowiedzieć tenże dostęp w dowolnej chwili, z dowolnego powodu i bez uprzedzenia. Clarks może w dowolnej chwili zmienić niniejsze Warunki. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej po zamieszczeniu na niej zmienionych Warunków oznacza, że użytkownik zgadza się ze zmienionymi Warunkami.

Clarks zapewnia tę stronę internetową „w stanie w jakim jest” i do ogólnych celów informacyjnych. Nic co znajduje się na tej stronie internetowej nie powinno być traktowane przez użytkownika jako rada, na której powinien on polegać. W oparciu o to, co znajduje się na tej stronie internetowej, przed podjęciem jakiejkolwiek czynności lub powstrzymaniem się przed jej podjęciem, użytkownik musi zasięgnąć rady zawodowca lub profesjonalisty. Clarks nie gwarantuje, że ta strona internetowa będzie: (i) dokładna, kompletna lub aktualna; (ii) bezpieczna, nieprzerwana, wolna od błędów lub wolna od wirusów; (iii) dostępna o każdej porze; (iv) odpowiednia do każdego celu, do którego chce jej używać użytkownik.

2. ZNAKI TOWAROWE

Wszystkie znaki towarowe, nazwy handlowe, znaki usługowe i logo, które znajdują się na tej stronie internetowej są zarejestrowane na lub są własnością: (i) Clarks; (ii) firm należących do tej samej grupy firm co Clarks; lub (iii) niezależnych osób trzecich, których materiały lub technologie są wykorzystywane przez Clarks w produktach firmy lub których usługi są wykorzystywane przez Clarks do wsparcia działań biznesowych firmy. Właściwi właściciele lub rejestratorzy takich znaków towarowych, nazw handlowych, znaków usługowych i logo zachowują do nich wszelkie prawa. Dostęp do korzystania z tej strony internetowej nie wiąże się z udzieleniem licencji do takich znaków towarowych, nazw handlowych, znaków usługowych i logo, lecz ma na celu umożliwienie poprawnego wyświetlania użytkownikowi tej strony internetowej do użytku osobistego i niekomercyjnego na urządzeniu z którego korzysta.

3. PRAWO WŁASNOŚCI ZAWARTOŚCI

Znajdująca się na tej stronie internetowej zawartość, w tym projekty, teksty, elementy, graficzne, logo, grafiki, oprogramowanie, kody źródłowe, aplikacje, komponenty audio i wiedo (Zawartość), jest wyłączną własnością Clarks i/lub licencjodawców firmy i jest chroniona prawem autorskim oraz innymi prawami własności intelektualnej. Clarks zapewnia użytkownikowi Zawartość wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku. Zabrania się jakiegokolwiek komercyjnego użycia tej strony internetowej lub Zawartości (w całości lub w części), w tym dystrybucji, modyfikacji, publikacji lub sprzedaży jakiejkolwiek Zawartości.

4. ZAWARTOŚĆ STWORZONA PRZEZ UŻYTKOWNIKA

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za jakiekolwiek komentarze, filmy, obrazy, zdjęcia, informacje, sugestie, pomysły, koncepcje, techniki, dane, a także inne formy komunikacji przez niego przesłane, zamieszczane, linkowane lub w jakikolwiek inny sposób dostępne na lub za pomocą tej strony internetowej (Zawartość stworzona przez użytkownika). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za upewnienie się, że zamieszczana przez niego Zawartość stworzona przez użytkownika jest zgodna ze wszystkimi przepisami prawa, w tym prawami własności intelektualnej i prawami prywatności osób trzecich. Przed przesłaniem, zamieszczeniem lub linkowaniem na tej stronie internetowej Zawartości stworzonej przez użytkownika, użytkownik musi się upewnić, że posiada wszystkie prawa własności intelektualnej do Zawartości stworzonej przez użytkownika lub jest w stanie w inny sposób udzielić Clarks następującej licencji i że przesłanie nie narusza praw prywatności osób trzecich. Clarks zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji, usunięcia, edycji lub modyfikacji Zawartości stworzonej przez użytkownika w dowolnej chwili, z dowolnego powodu. Clarks może monitorować i przeglądać przesłaną przez użytkownika Zawartość stworzoną przez użytkownika, ale nie ma obowiązku tego robić. Clarks nie popiera żadnej Zawartości stworzonej przez użytkownika ani jakichkolwiek przemyśleń, opinii, materiałów lub innych informacji w niej zawartych.

W przypadku przesłania przez użytkownika treści, linka lub udostępnieniu w inny sposób na tej stronie internetowej jakiejkolwiek Zawartości stworzonej przez użytkownika, użytkownik wyraża zgodę na to, że staje się ona jawna. Zamieszczając Zawartość stworzona przez użytkownika, użytkownik przyznaje Clarks (w tym wszystkim firmom należącym do tej samej grupy firm co Clarks) globalną, bezterminową, niewyłączną, zbywalną, nieodwołalną i nieodpłatną licencję na wykorzystanie, kopiowanie, edytowanie, dostosowanie, reprodukowanie, odświeżanie, publikowanie, publiczne wykonywanie, publiczne odtwarzanie, tłumaczenie, udostępnianie, sublicencjonowanie, modyfikowanie i przygotowanie z niej prac pochodnych, w części lub w całości, za pomocą jakichkolwiek środków lub mediów znanych obecnie lub opracowanych w przyszłości (Licencja). Dotyczy to wyłącznie Licencji, użytkownik zachowuje własność wszystkich praw własności intelektualnej Zawartości stworzonej przez użytkownika.

Użytkownik zgadza się nie zamieszczać na tej stronie żadnej Zawartości stworzonej przez użytkownika, która: (i) jest niezgodna z prawem, zniesławiająca, szkalująca, fałszywa, myląca, obraźliwa, pornograficzna, obsceniczna, obraźliwa lub dyskryminująca ze względu na wiek, niepełnosprawność, płeć, stan cywilny, rasę, religię, wyznanie, płeć, płciowość czy inne cechy; (ii) sprzedaje lub oferuje oferty biznesowe lub usługi; (iii) jest poufna; (iv) narusza prawa własności intelektualnej lub prawa prywatności osób trzecich; (v) podszywa się pod inną osobę lub wypacza tożsamość użytkownika, (vi) zakłóca, zagraża lub koliduje z tą stroną internetową lub jakąkolwiek inną stroną internetową prowadzoną przez Clarks; lub (vii) w jakikolwiek inny sposób narusza niniejsze Warunki.

5. DZIAŁANIA ZABRONIONE

Użytkownikowi nie wolno: (i) zakłócać, zagrażać lub w jakikolwiek sposób kolidować z tą stroną internetową lub jakąkolwiek stroną internetową obsługiwaną przez Clarks; (ii) uzyskiwać dostępu do jakichkolwiek danych lub informacji, które nie należą do użytkownika, poprzez wejście na bezpieczny serwer Clarks, konto, w plik lub do bazy danych; (iii) wysyłać lub przekazywać jakichkolwiek wirusów, robaków, uszkodzonych plików lub linków lub jakichkolwiek innych danych lub szkodliwej zawartości, które mogą uszkodzić tę stronę internetową lub inne strony internetowe prowadzone przez Clarks, oprogramowanie lub sprzęt Clarks, a także oprogramowanie lub sprzęt osób trzecich; lub (iv) próbować wykonać którąkolwiek z wymienionych w tym ustępie rzeczy.

6. USUNIĘCIE TREŚCI

W przypadku gdy użytkownik uważa, że zamieszczona na tej stronie internetowej Zawartość stworzona przez użytkownika narusza jego prawa własności intelektualnej lub prawa prywatności, narusza niniejsze Warunki lub jakikolwiek inny sposób jest niezgodna z prawem, proszony jest o natychmiastowy kontakt mailowy z: customercare@clarks.com.

7. ZDJĘCIA PRODUKTÓW

Zamieszczone na tej stronie internetowej zdjęcia są jedynie zdjęciami przykładowymi. Prawdziwe produkty dostępne w sklepach Clarks lub za pośrednictwem kanałów sprzedaży internetowej mogą się różnić od zdjęć zamieszczonych na tej stronie internetowej.

8. DANE OSOBOWE

W przypadku gdy użytkownik prześle za pośrednictwem tej strony internetowej do Clarks swoje dane osobowe, Clarks wykorzysta je zgodnie z warunkami polityki prywatności, które są dostępne pod adresem: http://www.clarks.co.uk/PrivacyPolicy.

9. LINKOWANIE

Ta strona internetowa może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich, niebędących pod kontrolą Clarks. Clarks nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone linki do stron internetowych ani ich nie popiera. Linkowane strony internetowe mogą mieć własne warunki korzystania i polityki prywatności, które regulują do nich dostęp i ich użytkowanie. Clarks nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub zobowiązania poniesione w wyniku wizyty na jakiejkolwiek stronie internetowej osób trzecich. Strony interentowe osób trzecich mogą zawierać linki do tej strony internetowej. Clarks nie popiera żadnej strony internetowej, z której link prowadzi do tej strony internetowej i nie jest z taką stroną internetową w jakikolwiek sposób powiązane. W przypadku gdy użytkownik przeszedł na tę stronę internetową ze strony internetowej osoby trzeciej, dostęp i wykorzystanie tej strony internetowej są regulowane przez niniejsze Warunki, nie przez warunki strony internetowej strony trzeciej, z której pochodził link.

10.OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W przypadku gdy użytkownik jest konsumentem (otrzymuje dostęp lub korzysta z tej strony internetowej we własnym imieniu, nie w trakcie działalności biznesowej lub handlowej), Clarks i dyrektorzy, członkowie zarządu, pracownicy, agenci, podmioty powiązane, licencjodawcy, producenci i/lub dostawcy firmy nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku dostępu lub korzystania z tej strony internetowej, których Clarks nie było w stanie racjonalnie przewidzieć jako konsekwencji dostępu lub korzystania z tej strony internetowej przez użytkownika. W przypadku poniesienia przez użytkownika strat lub szkód, które Clarks było w stanie racjonalnie przewidzieć jako konsekwencję dostępu lub korzystania z tej strony internetowej przez użytkownika, odpowiedzialność Clarks względem użytkownika nie może łącznie przekraczać 100 funtów (lub równowartości w lokalnej walucie, jeśli użytkownik mieszka poza granicami Zjednoczonego Królestwa).

W przypadku gdy użytkownik jest użytkownikiem biznesowym (otrzymuje dostęp lub korzysta z tej strony internetowej w trakcie działalności biznesowej lub handlowej), Clarks i dyrektorzy, członkowie zarządu, pracownicy, agenci, podmioty powiązane, licencjodawcy, producenci i/lub dostawcy firmy nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku dostępu lub korzystania z tej strony internetowej, w tym pośrednie, umyślne, wynikowe, karne lub mieszczące się w następujących kategoriach (w każdym przypadku, niezależnie od pośredniego lub bezpośredniego charakteru): (i) utraty zysków, sprzedaży, biznesu lub przychodu; (ii) przerwy w działalności; (iii) utraty przewidywanych oszczędności; (iv) utraty lub uszkodzenia danych; lub (v) utraty możliwości biznesowych, wartości firmy lub jej reputacji. W każdym z przypadków odpowiedzialność Clarks względem użytkownika nie może łącznie przekraczać 100 funtów (lub równowartości w lokalnej walucie, jeśli użytkownik mieszka poza granicami Zjednoczonego Królestwa).

Nic co znajduje się w tym ustępie nie wyłącza lub ogranicza odpowiedzialności Clarks za śmierć lub uszkodzenie ciała spowodowane zaniedbaniem ze strony firmy. Jeżeli w kraju zamieszkania użytkownika nie nie są dopuszczone jakiekolwiek z określonych w tym ustępie wyłączeń lub ograniczeń, nie będą one stosowane wyłącznie w niezbędnym do tego zakresie, który uczyni ten ustęp zgodny z obowiązującym w danym kraju prawem.

11. JURYSDYKCJA / WYBÓR PRAWA 

Niniejsze Warunki są regulowane i będą interpretowane zgodnie z prawem brytyjskim i niewyłączną jurysdykcją sądów brytyjskich. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za nielegalne, nieważne lub niewykonalne, pozostała część niniejszych Warunków pozostanie w pełni funkcjonalna.

12. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W przypadku gdy użytkownik chce się skontaktować z Clarks w związku z tą stroną internetową lub niniejszymi Warunkami, może: (i) napisać na następujący adres C & J Clark International Limited, 40 High Street, Street, Somerset BA16 0EQ; (ii) skontaktować się mailowo: customercare@clarks.com; lub (iii) skontaktować się telefonicznie pod numerem +4401458 899904.